Contact us

Contact us

Headquarters, Busan, Korea

TEL/FAX +82-51-256-1771 / +82-51-256-7366
ADDRESS [49254] Wooyang bldg. 8F, 264, Chungmu-daero, Seo-gu, Busan, Korea 602-011
E-MAIL

Goseong factory

TEL/FAX 055-673-3891 / 055-673-3896
ADDRESS [52912] 138, Danghangman-ro, Maam-myeon, Goseong-gun, Gyeongsangnam-do, Korea